3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Deklaracja ideowa Nacjonalistycznego Południa

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Deklaracje ideową Nacjonalistycznego Południa przyjętą na I zjeździe naszego sojuszu, który miał miejsce w Krakowie dnia 28 kwietnia bieżącego roku.

„My niżej podpisani członkowie i sympatycy czołowych organizacji nacjonalistycznych z południa Polski, mając na względzie chwalebne tradycje pracy i walki naszych przodków oraz odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami Polaków, a także zasady ideowe Nowego Nacjonalizmu- realnej alternatywy stworzonej na miarę czasów, w których żyjemy powołujemy do istnienia sojusz pod nazwą Nacjonalistyczne Południe.

1. Bóg – Naród – Nacjonalizm

Stojąc na gruncie uniwersalnych zasad katolickich, które na przestrzeni wieków budowały cywilizację europejską w tym także nasz kraj, uważamy za konieczne uznanie prymatu Boga w życiu Narodu. Należy w tym miejscu jasno zaznaczyć, że nasza praca oraz prezentowane przez nas poglądy są i na zawsze pozostaną nierozerwalnie związane z ideałem społecznym wypływającym z katolicyzmu. Naród jako wspólnota ludzka najwyższego rzędu stanowi podstawową i zarazem jedyną przestrzeń na ziemi dla życia jednostki, w której może ona odkryć swój właściwy potencjał i w pełni się rozwinąć. Rodzina jest najbardziej podstawową komórką Narodu, dlatego zasługuje ona na szczególną ochronę Państwa przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Spoiwem fundamentów naszego światopoglądu czyli Boga i Narodu jest Nacjonalizm. Uznajemy go zatem za naturalny wyraz najwyższej woli Narodu, a także środek do zapewnienia realizacji jego interesów i zabezpieczenia go przed zagrożeniami natury egzystencjalnej. 

2. Świadomy Naród gwarantem silnego Państwa

Naród stanowi najbardziej doskonałą formę życia społecznego. Jest on nadrzędny względem instytucji państwa; tworzy ją i ożywia. Ustrój państwa powinien być nie skostniałą i zbiurokratyzowaną strukturą, lecz rzeczywistym dziełem Narodu zapewniającym możliwość jego członkom realnej partycypacji w procesie sprawowania władzy. Stan idealny w dziedzinie ustrojowym do którego chcemy doprowadzić zakłada zatem powstanie suwerennego Narodu w stosunku do państwa i suwerennego państwa w stosunku do innych państw oraz zewnętrznych ośrodków władzy działających na arenie międzynarodowej. 

3. Kultura

Kultura jest podstawowym budulcem tożsamości Narodu i stanowi o jego przetrwaniu w czasach stale zaostrzających się procesów globalizacyjnych. Biorąc pod uwagę, że przez lata następujące po sobie organizacje nacjonalistyczne nie zajmowały się tym tematem, mając na względzie codzienne postępy marksistowskiej antykultury na polu społecznym, uważamy że nacjonaliści powinni uznać kulturę za jedną ze szczególnie istotnych płaszczyzn aktywizmu. Zamierzamy podjąć pracę w kierunku wytworzenia realnej alternatywy w tym zakresie; doprowadzając do stworzenia prawdziwie awangardowej kultury, która będzie stanowić skuteczny przekaźnik naszych ideałów w polskim społeczeństwie ery XXI wieku

4. Gospodarka

Stojąc na gruncie podstawowej misji nacjonalizmu- jaką jest zapewnienie godnego losu dla jego członków- uznajemy za konieczne pokierowanie zagadnieniami gospodarczymi w taki sposób by w jak największym stopniu doprowadzić do upowszechnienia własności i instrumentów z nią związanych. Jest to podstawowy warunek dla powstania prawdziwie wolnego Narodu. Jako katolicy i nacjonaliści odrzucamy zarówno kapitalizm, jak i socjalizm; jako dwie strony tej samej fałszywej monety. Inspiracje w dążeniu do stworzenia sprawiedliwego mechanizmu gospodarczego odnajdujemy w Katolickiej Nauce Społecznej- z zasady dążącej do zapewnienia trwałego dobra społecznego. 

5. Polska godna swoich poprzedników

Nasz kraj przez stulecia pełnił ważną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej stojąc w awangardzie zmian kulturowych i cywilizacyjnych. Dziś po latach komunistycznej okupacji i liberalnej indoktrynacji kompletnie nieprzygotowani wchodzimy w silnie zmieniający się świat. Uważamy za konieczne przywrócenie ludziom prawdziwej dumy z tego kim są i jaką spuściznę sobą reprezentują. Prawdziwie świadomy Naród to Naród posiadający właściwy system edukacji, z silnymi więzami społecznymi, zdolny do obrony przed czekającymi na niego zagrożeniami.

6. Polityka zagraniczna

Polityka zagraniczna jest zestawem narzędzi i działań służących do zabezpieczenia interesu państwa poza jego granicami. Dlatego też przy formułowaniu konkretnych postulatów w tym zakresie, należy przede wszystkim zdemitologizować nasze myślenie i oprzeć je na racjonalistycznej ocenie bieżącej sytuacji międzynarodowej. Dostrzegamy konieczność prowadzenia przez państwo polskie wielowektorowej polityki międzynarodowej przy zachowywaniu równej odległości względem zagranicznych ośrodków władzy.

7. Miejsce Polski w Europie

W dobie niezaprzeczalnie istniejących powiązań pomiędzy narodami- nie sposób jest prowadzić naszej walki bez odniesienia do tego co dzieje się obecnie na kontynencie europejskim. Uznajemy Europę za wspólnotę nie tylko cywilizacji, lecz także historii, krwi i pochodzenia. Musi ona zostać zachowana, a także odpowiednio wzmocniona po to by zapewnić przetrwanie europejskich narodów w erze zagrożeń związanych z globalizacją.

8. Idea nacjonalistyczna

Jesteśmy nacjonalistami- nie jest to w naszym przypadku jedynie kwestia emocji czy chwilowego uniesienia. Ta idea jest dla nas prawdziwym dopełnieniem prowadzonego życia. Nasz wybór stanowi logiczną konsekwencje naszego rozumowania, które jest podbudowane nie tylko wieloletnim doświadczeniem naszych działaczy, lecz także intelektualnym i przede wszystkim ideowym wysiłkiem jasno określającym ramy naszego funkcjonowania w rzeczywistości. 

9. Opozycja-Propozycja-Akcja

Nasze środowisko było dotychczas już świadkiem wielu słabo zaplanowanych i oderwanych od siebie działań- niejednokrotnie obliczonych jedynie na wywołanie kontrowersji czy zdobycie źle rozumianej popularności. Nacjonalistyczne Południe powstało nie tylko w celu stworzenia mechanizmu współpracy pomiędzy grupami członkowskimi, lecz także po to by zbudować dla nas rzeczywistą bazę społeczną, która umożliwi nam realne i bezpośrednie działanie w naszym społeczeństwie. 

10. Nowy Nacjonalizm

Wychodząc ponad regionalne umocowanie naszego projektu, uznajemy swoją odpowiedzialność za całość krajowego środowiska nacjonalistycznego, w którym chcemy uczestniczyć i brać udział na najwyższym poziomie; tworząc wspólne akcje, wykuwając porozumienia i doprowadzając do zgody pomiędzy działającymi w nim podmiotami. 

Trzecia Droga

Małopolscy Patrioci

Tarnowski Obóz Narodowy

Patriotyczne Beskidy

Stowarzyszenie Obóz Narodowo Radykalny Podhale”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *