3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Trzecia Droga: Bez Serbskiego Kosowa, nie będzie wolnej Europy! (pol/ang)

W dzisiejszym dniu, obchodzimy kolejną, bo już dziewiątą, rocznicę powstania tak zwanego „niepodległego Kosowa”. Data 17 luty 2008 roku stała się symbolem upokorzenia Europejskich Narodów i wyrzutem sumienia dla każdego Wolnego Człowieka. Dyktatem obcego nam mocarstwa, Stanów Zjednoczonych, z pominięciem standardów prawnych i etycznych, utworzono państwo o charakterze marionetkowym, które dość szybko okazało się jedynie bazą dla międzynarodowego terroryzmu i zorganizowanej przestępczości. Bezprawnie zabrano Państwu Serbskiemu jego kolebkę, tworząc głęboką i krwawiącą ranę, która do dziś wciąż jest nie tylko w samych Serbach, ale także po części w każdym z nas.

Dlatego jako polscy nacjonaliści, zrzeszeni w ramach Stowarzyszenia Trzecia Droga, mówimy dziś razem, jasno i zdecydowanie: Bez Serbskiego Kosowa nie będzie wolnej Europy!  Starając się przy tym, by nasz głos był jak najbardziej słyszalny, przesyłamy wyrazy solidarności z narodem Serbskim, którego poświęcenie i determinacja, było i jest nadal dla nas przykładem i motywacją do prowadzenia swojej własnej codziennej walki. Serbia posiada święte prawo do Kosowa, jako kolebki swojej państwowości, a my wyrażamy głębokie przekonanie, że tylko jego powrót do macierzy, może zagwarantować trwały pokój na naszym kontynencie, a w dalszej konsekwencji doprowadzić też do powstania prawdziwie wolnej Europy, o której wszyscy marzymy.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy jedności wśród europejskich ruchów nacjonalistycznych, dlatego z tego miejsca, przesyłamy także pozdrowienia dla naszych przyjaciół z ruchu Serbska Akcja. Nigdy się nie poddawajcie! To prawdziwy honor dla nas, że możemy walczyć razem z Wami w jednym szeregu, ramię w ramię przeciwko wspólnym wrogom. Mamy głęboką nadzieję, że przyjaźń Polsko-Serbska okaże się wieczna, a  powstanie nowego świata, także będziemy świętować razem, już w Serbskim Kosowie!

Kosowo jest Serbskie!

Stowarzyszenie Trzecia Droga

Redakcja 3droga.pl

******

Third Way: There will be no Free Europe, without Serbian Kosovo!

Today, it is the day when we celebrate another, ninth anniversary of so-called “independent Kosovo”. Date: 17 February 2008, represented the humiliation of European Nations and became a sign of real remorse for every single Free Man. By the dictate of foreign powers, the United States, ignoring legal and ethical standards, they created quasi state, which rapidly turned out to be only a base for multinational terrorism and organized crime. They took Serbia it’s cradle of statehood what created deep and bleeding wound, which is to this day, not only in Serbian hearts, but also in ours.

That is why, we, as Polish nationalists, who are the members of Third Way, speak today, together, clearly and loudly: There will be no Free Europe, without Serbian Kosovo! Trying at the same time, to make our voice the most audible, we send expressions of our solidarity with Serbian Nation, whose sacrifice and determination, was and still is for us, a great model and motivation for our own everyday struggle. Serbia has a sacred right to Kosovo, as a cradle of statehood, and we would like to express our deep conviction, that only return of Kosovo to Serbian State, could guarantee lasting peace on our continent, and in our opinion, in the longer term, it will also lead to establishment of real Free Europe, about we all dream of.

Today, more than ever, we need real and sincere unity amongst European Nationalists. Therefore, from this place, we send greetings for our friends from Serbian Action. Remember: Never give up! It is real and great honor for us, that we can fight together with you, in the same line, side by side, with our common enemies. We sincerely hope, that Polish-Serbian Brotherhood will be eternal, and we will also celebrate together the establishment of the New World, already in Serbian Kosovo.

Kosovo is Serbian!

 

Association of Third Way

Editorial Staff of 3droga.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *