3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Trzecia Droga ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę (PL/ENG)

24 lutego bieżącego roku w godzinach porannych rozpoczęła się inwazja sił wojskowych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ta bezpardonowa agresja bez względu na swoje propagandowe uzasadnienia stanowi jaskrawe pogwałcenie najbardziej podstawowych norm prawa międzynarodowego oraz przepisów Karty Narodów Zjednoczonych (art. 2.4, art.30).

W związku z tym, zarząd stowarzyszenia Trzecia Droga, wraz z jego członkami, sympatykami i wszystkimi przyjaciółmi naszej sprawy wzywa:

Środowisko narodowe do zajęcia oficjalnego, zdecydowanie antyputinowskiego i antyimperialistycznego stanowiska oraz do odcięcia się od osób spełniających rolę rosyjskich agentów wpływu w szeroko rozumianych okolicach naszego środowiska.

Polaków do unikania paniki, sprawdzania źródeł informacji, wyciszenia na ten czas konfliktów politycznych i światopoglądowych, dążenia do zgody narodowej, trzymania się razem tak, by nie poddawać się chaosowi wywoływanemu rosyjskimi operacjami dezinformacyjnymi.

Rząd do podjęcia zdecydowanych działań w stosunku do mediów i organizacji pozarządowych, które w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa umyślnie lub nie, swoimi działaniami wspierają pośrednio rosyjskie operacje wpływu, których celem jest polskie społeczeństwo, oraz do całkowitego przewartościowania polityki bezpieczeństwa państwa, przyspieszenia inwestycji w sektorze zbrojeniowym, oraz do wprowadzenia stanu wyjątkowego w województwach przygranicznych.

Państwo do podjęcia działań odwetowych w postaci np. zablokowania tranzytu towarów z Białorusi, zablokowania bądź znacznego ograniczenia tranzytu towarów między Rosją a Niemcami, zamknięcia przestrzeni powietrznej Polski dla rosyjskich linii lotniczych, zamknięcia granicy z obwodem Kaliningradzkim i Białorusią.

Bezpardonowa i pełnoskalowa inwazja na Ukrainę to najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski od roku 1989. Fakt ten stanowi przede wszystkim niezwykły test dojrzałości nie tylko dla rządzących, ale także dla całego środowiska narodowego. Mamy nadzieję, że wszyscy zdamy ten egzamin, a z powstałego kryzysu wyjdziemy silniejsi i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek.

Podpisano
Zarząd Stowarzyszenia Trzecia Droga

Statement by the Management of Third Way Association on the Russian invasion of Ukraine

In the morning hours of February 24 of this year, began the invasion of Ukraine by the military forces of the Russian Federation. This ruthless aggression, regardless of its propaganda justifications, is a flagrant violation of the most basic norms of international law and the provisions of the United Nations Charter (Articles 2.4 & 30).

Therefore, the management of Trzecia Droga (Third Way) association, along with its members, supporters and all friends of our cause, calls on:

The nationalist milieu to take an official, decidedly anti-Putin and anti-imperialist position and to cut off from people acting as Russian agents of influence within the broadly understood sphere of our milieu.

Poles to avoid panic, check information sources, stop political and ideological conflicts for the time being, strive for a national consensus, stick together so as not to succumb to the chaos caused by Russian disinformation operations.

The government to take decisive action in relation to the media and non-governmental organizations which, in the event of a threat to state security, intentionally or not, indirectly support Russian influence operations aimed at Polish society, and to completely reevaluate the state’s security policy, accelerate investments in the armaments sector , and to introduce a state of emergency in voivodeships on the border.

The state to take retaliatory measures in the form of, for example, blocking the transit of goods from
Belarus, blocking or significantly limiting the transit of goods between Russia and Germany, closing Polish
airspace to Russian airlines, closing the border with Kaliningrad Oblast and Belarus.

The ruthless and full-scale invasion of Ukraine has been the most serious threat to Poland’s security since 1989. This fact is, above all, an extraordinary test of maturity not only for those in power, but also for the entire nationalist milieu. We hope that we will all pass this test and we will emerge stronger and more united than ever from the crisis that has arisen.

Signed

Management of Third Way Association

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *