3DROGA.PL

Portal 3droga.pl

Portal Nacjonalistyczny

Deklaracja Ideowa

*****

Trzecia Droga jako ruch ideowy stanowi alternatywę dla dualizmu politycznego, który w sposób prymitywny podzielił ludzi na lewicę i prawicę. Trzecia Droga jest czymś co umyka percepcji przeciętnego wyborcy i legalisty, jest alternatywą dla zastałej postawy politycznego ducha Narodu, jego organizacji wewnętrznej i stagnacji w rozwoju. Tylko Naród, który stawia przed sobą wielkie cele, który w swojej egzystencji widzi dziejową misję, może osiągnąć wiele. Inspiracją dla naszej postawy są słowa protoplasty narodowego-radykalizmu Jana Mosdorfa: „Jesteśmy fanatykami, bo tylko fanatycy umieją dokonać wielkich rzeczy”

Czerpanie z przeszłości
Trzecia Droga za swoich ideowych poprzedników uznaje polski przedwojenny ruch narodowy, który wykształcił niezwykle bogatą tradycję myśli, symboli i gestów. Trzecia Droga pragnie czerpać z niego inspirację dla społecznego aktywizmu i wewnętrznej formacji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że polska idea narodowa czasów przedwojnia jest myślą z ubiegłego stulecia, i choć w wielu przypadkach uniwersalna, to nie może stanowić rozwiązania na nurtujące obecnie Naród problemy. Przenoszenie schematów działania i bezmyślne kopiowanie programów sprzed stu lat jest szkodliwe dla współczesnego aktywizmu, gdyż naraża go na śmieszność, a co gorsza na zmarnowanie ludzkiego potencjału w zawirowaniach historycznej rekonstrukcji. Polski nacjonalizm będący Trzecią Drogą, uznaje konieczność całkowitej zmiany mentalności wśród aktywistów, którzy nie tylko mają widzieć alternatywę dla współczesnego skostniałego porządku świata, nacjonaliści mają również być żywym uosobieniem tej alternatywy, porzucając wszystko co przeszkadza ich myślom rozwijać się bez politycznych dogmatów i sztucznych ograniczeń.

Deklaracja Walki
Trzecia Droga stając na radykalnym stanowisku głosi, iż Narodowi nie potrzebne są kolejne przetasowania na scenie politycznej. Nie można wciąż łudzić się nadzieją na możliwość naprawy domu znajdującego się w permanentnej ruinie. Kolejne remonty odbywające się przy minimalnych kosztach tylko bardziej zwiększają zagrożenie dla nieskrępowanego bytu jego mieszkańców. Trzecia Droga alternatywę widzi w całkowitym wyburzeniu ruiny jaką jest obecny system, który nie zasługuje na to by tytułować go „polskim”. Konieczność jaką postawiła przed nami historia wymaga by Naród Polski porzucił przywiązania z ostatnich dziesięcioleci i budowę nowego państwa rozpoczął od wykopania głębokich i mocnych fundamentów, które czerpać będą z moralnego i społecznego porządku przekazywanego przez cywilizację łacińską a nauczanego przez Kościół Katolicki. Podstawę do odrodzenia dumy narodowej stanowi historia Polski i Polaków, która przez wieki zakłamywana, w nowym spojrzeniu mogła by nasycić naród poczuciem dumy i obowiązku wobec Boga i Ojczyzny.
Jako trzecio-pozycyjni nacjonaliści czujemy odpowiedzialność nakazującą nam podjąć walkę wszelkimi możliwymi sposobami z otaczającym nas systemem zgnilizny moralnej i dekadencji. Nasza walka nie zamyka się na jednej tylko płaszczyźnie, pragniemy ją podjąć na każdym polu narodowej aktywności, włączając w to publicystykę i działalność na ulicach naszych miast.

Kościół Katolicki
Nasza idea największą inspirację bierze z nauczania Kościoła Katolickiego. Katolicka nauka społeczna lepiej niż każda ideologia i filozofia, ukazuje wartość i przynależny człowiekowi szacunek. Zasad zawartych w nauczaniu Kościoła nie zastąpi żaden kodeks czy prawo pracy. Fundamentem dla sprawiedliwego funkcjonowania społeczeństwa nie jest spisanie praw i ich egzekwowanie przez różne organy państwa. Fundamentem jest rzeczywiste przyjęcie katolickiej nauki jako tej prowadzącej do Prawdy, z której to wynikają poszczególne regulacje.
Kościół Katolicki zawsze był szczególnie ważnym elementem narodu polskiego. Czasy prężnego rozwoju kultury narodowej przypadały na czasy prężnej i wysokiej intelektualnie działalności Kościoła, dekadencja narodu wpływała na wątpliwy poziom duchowieństwa i jego mierną działalność. Kultura polska jest bez wątpienia kulturą katolicką, wywodzącą się z cywilizacji łacińskiej. Tragedią była by próba rozerwania tych dwóch przenikających się światów ducha i materii. I choć nasza wizja państwa w teorii pozostaje wizją państwa świeckiego to jest taką jeśli chodzi o instytucyjne wpływy duchowieństwa na organy sprawujące władzę, pozostaje zaś pod wpływem i inspiracją bieżącego katolickiego nauczania.
Trzecia droga pragnie rozwijać idee wyrażone przez Kościół a odnoszące się do porządku społecznego i organizacji pracy. Szczególną wykładnię tej koncepcji dał nam Papież Leon XIII między innymi w encyklice Rerum Novarum. Kwestia rozwijana następnie przez wybitnych twórców i działaczy (G.K Chesterton, H.Belloc, A.Doboszyński) stanowi fundament ideowy dla koncepcji korporacjonizmu, dystrybucjonizmu, wymaga jednak niewątpliwie przekształceń organizacyjnych i dostosowania do sytuacji czasów obecnych.

Człowiek, społeczność, Naród
Każdy człowiek stanowi indywidualną jednostkę, która sama z siebie posiada prawa i wolności, które powinna wykorzystywać w celu osobistego i społecznego rozwoju. Wolność człowieka z perspektywy ludzkiej nie jest nadawana przez instytucję czy jakąś zbiorowość lecz jest przyrodzona i jako taka może zostać ograniczona tylko w wypadku, gdy działalność jednostki zagraża innym członkom społeczności lub jej jako takiej.

Podstawową komórką narodu jest bez wątpienia rodzina, która jest podstawą do samorealizacji jednostki. Zdrowa rodzina składająca się z mężczyzny i kobiety połączonych aktem ślubu oraz potomstwa stanowi świadectwo żywotności narodu. Ludzie funkcjonujący w takich podstawowych komórkach życia społecznego bądź też jako indywidualności składają się na społeczności te zaś na społeczeństwo. Warunkiem do rozwoju narodu na stopniu ogólnym jest prężna działalność społeczności lokalnych, których wartość zostaje zwiększona również poprzez wzrost znaczenia samorządów. Świadoma aktywność ludzi na poziomie samorządowym pozwala realizować ideę rządów powszechnych narodu.
Będąc świadomym swojego funkcjonowania w narodzie, człowiek zostaje obarczony również odpowiedzialnością za niego, która jest tym większa im wyższa pozycję społecznie zajmuje. Trzecia Droga pragnie by każda jednostka była aktywna społecznie na takim polu i w takim wymiarze, w jakim pozwalają jej na to własne talenty.

Obronność i suwerenność
Nie ulega wątpliwości, iż Naród polski w obecnej formie, ograbiony został z resztek pozorów suwerenności i nie posiada żadnych zdolności obronnych. Podstawowym warunkiem sprawiedliwego funkcjonowania państwa na płaszczyźnie międzynarodowej jest jego pełna niezależność. Funkcjonowanie w strukturach Unii Europejskiej uważamy za zwykłą okupację jeśli nie państwa, które dobrowolnie wyrzekło się swojej suwerenności, to beż wątpienia narodu. Nasza Ojczyzna pod żadnym względem czy też pozorem nie może być członkiem Państwa Europejskiego, które w sposób jawny i aprobowany, odbiera prawo do decydowania narodom, w sprawach gospodarki, polityki międzynarodowej, wewnętrznych regulacji itd. Oczywistym kłamstwem są argumenty euro entuzjastów mówiące o dotacjach, zintegrowanej gospodarce, i innowacjach technologicznych. Wolność jest wartością nadrzędną.
Funkcjonowanie w ramach sojuszu NATO oraz prowadzenie działań operacyjnych na wywoływanych przez USA i światową finansjerę wojnach, uważamy za barbarzyństwo. Wiara w realną pomoc „sojuszników” w razie zagrożenia, jest naiwnością. Państwo Narodowe powinno na własną rękę zadbać o swoją obronność, utrzymując armię na najwyższym europejskim poziomie. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym wspieranie polskiego przemysłu ciężkiego. Sojusze wojskowe zawierane powinny być z państwami, z którymi posiada się wspólne interesy i politykę międzynarodową, nie powinny jednak w żadnym stopniu krępować jego podmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *